عوامل باز دارنده از ثروت

عوامل باز دارنده از ثروت

100,000

تومان
تاریخ برگزاری
پنجشنبه، 14 مرداد 0
ساعت برگزاری
13:00:00 الی 14:16:00

باورهای غلط

عاطفه قربانی
عاطفه قربانی
مدیرعامل موسسه کوچ آگاه ، کوچ و مدرس توسعه فردی و سازمانی ، کارشناس ارشد مالی و اعتباری سیستم بانکی با بیش از 17 ...