لایف کوچینگ

کوچینگ زندگی بر رشد فرد تمرکز دارد و می تواند برای افرادی که نیاز به تغییر دارند ، عالی باشد :
کوچینگ زندگی با تکیه برارزشمندی ، توانمندی و شناخت نقاط قوت شما کمک می کند تا
• خودتان را بهتر بشناسید
• استعدادها، علاقه ها و توانیی هایتان را کشف کنید
• اهداف تان را شفاف کنید
• برای تحقق خواسته ها و رویاهایتان قدم بردارید
• درجنبه های مختلف زندگی تان تعادل داشته باشید
و در نتیجه با دلی آرام و قلبی مطمئن ، طعم یک زندگی دلنشین را تجربه کنید .

لایف کوچینگ
رشد فردی

رشد فردی

غیر حضوری

لایف کوچینگ 

کوچینگ زندگی به شما کمک می کند ،اهداف خود را روشن کنید و سپس برای غلبه بر هر مانع ،راهکاری ارائه دهید .

کوچینگ زندگی  معتقد است تا شما در زندگی شخصی و روابط خانوادگی تان حالتان خوب نباشد و آرامش نداشته باشید ،در نتیجه کسب و کارتان هم نمی تواند آنطور که باید هدف گذاری کنید و موفق باشید .

تعداد جلسات
6 جلسه
هزینه دوره
1,990,000 تومان